KẾT NẠP ĐỘI VIÊN 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Liên đội tổ chức Kết nạp đội viên. Có 26/26 đội viên khối 3 được kết nạp Đội.