Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27_2020_TT_BGDDT 29/10/2021 Thông tư, Thông tư 27_2020_TT_BGDĐT - Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
28/2020/TT-BGDĐT 29/10/2020 Thông tư, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ Trường tiểu học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên