Y-TUONG-TRE-THO 2022

Y-TUONG-TRE-THO 2022

Lượt xem:

...
Kế họach 20 11 2022

Kế họach 20 11 2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch Vui trung thu 2022

Kế hoạch Vui trung thu 2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi GVDG cấp trường 2021_2022

Kế hoạch thi GVDG cấp trường 2021_2022

Lượt xem:

...
Ngày Tết Quê em 2023

Ngày Tết Quê em 2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN  HỒ TRƯỜNG TH Y NGÔNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Số:     /KH- TH                                   Đạt Hiếu, ngày 2  tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH  ... ...
ke hoach tuyen sinh

ke hoach tuyen sinh

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...