Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN  HỒ

TRƯỜNG TH Y NGÔNG

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:     /KH- TH

 

                                Đạt Hiếu, ngày 2  tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

                     Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 8813/KH-UBND  ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

Căn cứ công văn số 1460/SGDĐT – GDCN – TX  ngày 29/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk về việc tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Căn cứ Công văn số 306/PGDĐT ngày 30/9/2020 của PGD&ĐT thị xã Buôn Hồ về việc tham mưu UBND các xã, phường tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 1/10/2020 của UBND phường Đạt Hiếu về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

Trường TH Y Ngông xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2020 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

– Nâng cao tinh thần tự học ở đội ngũ cán bô, giáo viên nhân viên và học sinh.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
    1. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

– Nhà trường cử đại diện dự lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 tại phường Đạt Hiếu ngày 2/10/2020

– “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 của nhà trường diễn ra từ ngày 03/10/2020 đến hết ngày 09/10/2020 với Chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

– Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.

– Nội dung được triển khai: 7h ngày 03/10/2020, tổng kết ngày 10/10/2020.

  1. Nội dung các hoạt động giáo dục:

– Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

Căn cứ vào chủ đề năm 2020 các tập thể, cá nhân kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động :

– Xây dựng góc thư viện tại các khu trong nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được đọc sách góp phần để phát triển văn hóa đọc.

– GV động viên các em đến thư viện, nâng cao chất lượng tiết đọc thư viện, huy động các nguồn lực xây dựng thêm các đầu sách cho thư viện; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu sách, khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử. Tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện… dựa theo sách đã đọc.

– Các tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động dạy học; thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử……) trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan, học tập.

– Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của địa phương.

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Tại cổng trường treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời..

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2020 của trường TH Y Ngông, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

LÝ ÁI HƯƠNG